רוסית - בלחיצה על הכפתור תוחלף שפת האתר לרוסיתאנגלית - בלחיצה על הכפתור תוחלף שפת האתר לאנגליתערבית - בלחיצה על הכפתור תוחלף שפת האתר לערבית
כפתור דואר אלקטרוני -בלחיצה על האייקון תיפתח תיבת הדואר האלקטרוניכפתור פייסבוק - בלחיצה תעברו לדף הפייסבוק של מסד סיעודכפתור לינקדאין - בלחיצה תעברו לדף החברה של מסד סיעוד בלינקדאיןכפתור שיחה - בלחיצה על הכפתור הטלפון יתקשר אל נציג החברה

МАСАД служба по уходу и иностранные работники

Компания МАСАД была основана в 1992 году как служба по уходу для того, чтобы помочь пожилым людям, инвалидам и их семьям справляться с трудностями болезней и старости. Работая на протяжении многих лет, компания стала экспертом по вопросам подбора и размещения персонала по уходу за тяжело больными пациентами и предлагает широкий спектр услуг для пожилых:

Профессиональные работники по уходу (сиделки)

Иностранные работники на 24 часа в сутки

Работники по уходу  частным образом

Уход и наставничество  для инвалидов ЦАХАЛ

Уход за семьями погибших

Сопровождение и размещение в домах престарелых

Компания  МАСАД предоставляет данные услуги по разрешению  Национального института страхования, Фонда социального обеспечения, переживших Холокост, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства социальных дел. Компания работает по стандарту  ISO 9001: 2000, стремится к качеству и совершенству, и работает под строгим контролем и надзором в целях поддержания высокого  уровня обслуживания.

Квалифицированный персонал МАСАД

Старший персонал компании состоит из междисциплинарного коллектива, который включает социальных работников, дипломированных медсестер и геронтологов.  У нашего коллектива – богатые знания и большой опыт в предоставлении услуг и решении вопросов населения пенсионного возраста. Коллектив работает сплочённо, эффективно и ответственно, с тем чтобы предоставить нашим клиентам наиболее оптимальное  решение их проблемы.  Когда вы звоните к нам для получения  услуг, квалифицированный сотрудник компании  приходит к Вам в дом и определяет  потребности пациента. Соответственно, этот соц. работник или медсестра подбирает метапелет (сиделку) и далее  следит за возникающими по ходу работы проблемами.

Метаплим (сиделки) МАСАД

В компании работают около 3000 израильских сиделок  и иностранных рабочих. При приёме на работу они проходят инструктаж и обучение для работы с населением преклонного возраста, и в дальнейшем обеспечивают обслуживание подопечных  на функциональном, повседневном и доврачебном уровне. В рамках своей работы в доме подопечного метаплим  обеспечивают  личный уход  за пожилым человеком, включая купание, личную гигиену, помощь в переодевании, приготовление и подача горячей еды, лекарств, покупки и поручения вне дома, содержание в чистоте личного пространства подопечного и т.д.  Широкая база персонала по уходу позволяет оптимальный выбор  как характера обслуживания, так и культурно-языковое соответствие.

Направленность компании

У  нашей компании, которая считает  себя ответственной  за высокий уровень социального обслуживания старшего поколения, есть ряд принципов, которыми мы руководствуемся в повседневной работе и в понимании профессионализма:

-Основной задачей нашей деятельности мы видим  удовлетворение физических, моральных и социальных нужд пожилых людей и пациентов с ограниченными физическими возможностями.

-Наши профессиональные работники прилагают все усилия, чтобы подопечные компании получали должное обслуживание, используя при этом все доступные для них инструменты и варианты.

– Сотрудники компании обязаны поддерживать связь с членами семьи пациентов, чтобы вместе планировать и осуществлять эффективную программу помощи больному.

– Квалифицированный персонал работает, чтобы построить доверительные отношения с пациентом на основе взаимного уважения и соблюдения  права пациента на неприкосновенность частной жизни.

-Благодаря  личному общению мы знаем об индивидуальных особенностях каждого подопечного, что обеспечивает высокий уровень и качество обслуживания.

Пожалуйста, обращайтесь к нам со всеми возникающими вопросами и проблемами,Вход на сайт.

Главное отделение:

e-mail: karinb@m-s-d.co.il

Телефон: 1-700-708-778

Факс: 04-8733491

Ул. Агефен 2 Кирьят Бялик

Филиал Кирьят Ям

Телефон:04-8702366

Факс: 04-6203384

Ул. Генриетты Сольд 50

Хайфа

Телефон: 04-8666633

Факс: 04-8665944

Ул. Ахалуц 55

Нагария

Телефон: 04-9923222

Факс: 04-9001994

Ул. Лохамей Агетаот 18

Кармиэль

Телефон: 073-2494400

Факс: 04-8734074

Ул. Бейт Акерем 24

Кирьят Тивон

Телефон: 073-2494444

Факс: 04-9931112

Ул. Ахореш 56

Нацерет – Илит

Телефон: 073-2494499

Факс: 04-6017171

Ул. Ацмон 5

Кфар Саба

Телефон: 09-7406969

Факс: 09-7430022

Ул. Вайцман 57

Петах Тиква

Телефакс: 073-2494488

Ул. Голденгирш 24

Мигдаль Аэмек

Телефакс: 073-2494477

Ул. Азайт 12

  Name:

  Email:

  phone:

  Area:

  Message:

  Call Now Button דילוג לתוכן